Brief 31 maart 2015 aan minister Bussemaker inzake de Masterkwalificaties voor de VHO-kunstdocent

mevr. Dr. M. Bussemaker, minister van OC&W
Postbus 16375 2500 BJ Den Haag.

31 maart 2015

AANTEKENEN                                                                            

betreft: VELON-congres / Master voor de kunstvakdocentenopleidingen

Zeer geachte mevr. Bussemaker,

Tijdens het VELON-congres in Papendal  jl donderdag reageerde u op een vraag van een docente  inzake  Masterkwalificaties voor docenten kunstvakken voor het eerstegraads gebied. Ze zijn met een volledig bevoegde HBO-Bachelor een uitzondering in het Nederlandse VHO-onderwijs.

In uw antwoord verwees u naar de instemming die de vigerende constructie zou hebben van het werkveld en de opleidingen.
Dat is helaas onjuist. Het initiatief voor de volledig bevoegde Bachelor komt van de HBO-raad (2007) en is destijds zonder enig overleg met het werkveld, laat staan een passende validering,  ingevoerd.

De docentenvereniging NVTO heeft toen als werkveldvertegenwoordiger geprotesteerd tegen de gang van zaken. Er werd door HBO-raad en KVDO overleg toegezegd  in de evaluerende route naar een latere herziening.
Die toezegging is niet nagekomen en VONKC (de erfopvolger van de NVTO) kreeg verrassenderwijs een uitnodiging om in 2013 een paraaf  bij het kruisje te zetten voor akkoord met een tweede generatie opleidingsprofielen voor, opnieuw, een volledig bevoegde Bachelor.

De betrokkenheid  (laat staan instemming) van de NVTO/VONKC bij het redactieproces van deze tweede generatie opleidingscompetenties is een even hardnekkig als onjuist gegeven, in stand gehouden door verkeerde informatie van de VH en KVDO aan uw ministerie.
In een brief van 26 maart 2013 informeerde VONKC-voorzitter Wim Majoor u ook over deze kwestie en verzocht om een interventie van uw kant.
Uw medewerker B. Broerse heeft de kwestie toen ‘afgehandeld’, d.w.z. na een indrukwekkende vertraging namens u geconcludeerd dat de gebleken onjuiste informatie van de VH over genoemde betrokkenheid van werkveldvertegenwoordiger VONKC geen reden was om in de lopende procedures (?) te interveniëren.

Nadat VONKC uit protest tegen de gang van zaken de stekker uit de validering van een nieuwe volledig bevoegde Bachelor had getrokken (maart 2013) is er een reparatie-circuit op gang gekomen. De VH, KVDO en LKCA tuigden alsnog consultsessies op (maart en juni 2014). Tegen de conclusies van het verslag van de laatste sessie heeft VONK bezwaar aangetekend. Er kwam weer een aangeklede Bachelor in beeld, die het gemis aan een ‘echte’ (lees: gewone) Master zou moeten opvangen.

Kortom: het zijn de opleidingen die, om onbekende redenen (openbaar dispuut wordt uit de weg gegaan), de Master voor de kunstvakken in het VHO in de weg staan. Mogelijk zijn de kunstvakken wat makkelijker dan de andere schoolvakken, of hun opleidingen beter: in vier jaar HBO-Bachelor-studie kunnen ze blijkbaar hetzelfde als de andere opleiders in een vijfjarig Mastertraject.

Ik hoop dat het gemis aan werkveldinstemming u tot actie kan bewegen die ook de kunstvakken een VHO-Master gunt.
Uw suggestie van donderdag om zo’n Master ook in het tweedegraads gebied van de kunstvakken in te zetten klonk als een verheugende extra steun voor het streven.

Om misverstanden te voorkomen: ik bericht u niet namens een van de gesprekspartners in het lopende valideringsproces. Ik was KVDO-lid (waarvan 3 jaar voorzitter) in de tijd dat de opzet van de Master- en Bachelor opleidingscompetenties werden geschreven en portefeuillehouder voor deze kwestie van de NVTO, later VONKC. Mijn archief in deze is zonder twijfel het meest uitgebreide in Nederland. De meest relevante stukken in deze ‘Ba/Ma-kwestie’ zijn  terug te vinden op mijn website maartentamsma.nl.

Ik verwacht dat ook anderen gebruik zullen maken van uw uitnodiging om te reageren op uw uitspraken van donderdag en hoop van harte dat nog binnen uw ambtsperiode de weeffout van de HBO-raad van destijds ongedaan kan worden gemaakt.

Hoogachtend,

M.E. Tamsma

N.b. voor de bezoekers van deze website: een antwoord van de minister zal ik t.z.t. toevoegen aan het BaMa-dossier.

Een gedachte over “Brief 31 maart 2015 aan minister Bussemaker inzake de Masterkwalificaties voor de VHO-kunstdocent

  1. Pingback: Epiloog van een sjoemelvalidering | maartentamsma.nl

Reacties zijn gesloten.