Inhoudsopgave

Vanwege mijn digitale linkshandigheid is voor deze webplek gekozen voor een Blog-constructie. Geen technische struikelblokken, gewoon simpel, maar weinig variatiemogelijkheden. Nadeel is dat de artikelen en dossiers worden gerangschikt op datum van plaatsing, niet op prioriteit.

Alle informatie op deze site is te vinden onder de categorieën in de linker kolom; verwijzingen naar het jaar van de publicatie, of thematisch naar inhoud.

geannoteerde inhoud op jaar van publicatie 

 jaar  titel  toelichting
1975 Rij 3 mag verf halen publicatie uit Zienswijzer 2 over lesorganisatie (Meulenhoff Educatief / redactie Maarten Tamsma)
1975 lesprogramma tekenen publicatie uit Zienswijzer 2 (Meulenhoff Educatief / redactie Maarten Tamsma)
1979 Tekenen, je kunt er op blijven zitten, je kunt er ook op staan artikel over het ‘volwaardig meetellen van tekenen’ in het Maandblad voor beeldende vorming. Destijds een heet hangijzer bij tekenleraren: de problematiek van de status van ‘vakken achter de streep’. mei 1979 (co-auteur Abel Veen)
1984 cover Maandblad oktober 1984 Begrippenlijsten Maarten Tamsma eindredactie/voorzitter Werkgroep algemeen gedeelte
1993 cover Maandblad januari 1993 eerste nummer van het Maandblad ‘nieuwe stijl’ met tekening van zoon Mark op de cover
2003 waarom ? … daarom!  een terreinverkenning van het vakgebied beeldcultuur nota gemaakt in opdracht van het NVTO-bestuur door een ‘didactiekcommissie,’ bestaande uit Gerrit Dinsbach (secretaris), Folkert Haanstra, Diederik Schönau, Annelieke Stimm, Maarten Tamsma (voorzitter) en Frans Jozef Witteveen (april 2003)
2007 complete symposiumverslag ‘Bericht aan een nieuwe generatie’ (met bijdragen van Volkert Haanstra, Leontine Broekhuizen, Janeke Wienk, Frits Wielders en Sjoerd Swibettus) bij gelegenheid van het afscheid als hoofddocent van de ArtEZ-lerarenopleiding BK&V, 30 juni 2007
2007 inleiding Symposium ‘Bericht aan een nieuwe generatie’ inleiding van het afscheidssymposium van de ArtEZ-docentenopleiding BK&V op 30 juni 2007. Een historisch overzicht van de eigen kunsteducatieve loopbaan.
2007 die 70% (Bericht aan een nieuwe generatie) rede uitgesproken tijdens het afscheidssymposium van de ArtEZ-docentenopleiding BK&V op 30 juni 2007. Een credo van 35 jaar vakbetrokkenheid. Zie ook Kunstzone 2007 nr. 12 (blz 29-30)
2007 Folkert Haanstra: Pleidooi voor stijlloosheid rede uitgesproken tijdens het afscheidssymposium van de ArtEZ-docentenopleiding BK&V op 30 juni 2007
2007 Frits Wielders: Kwaliteit in cultuureducatie rede uitgesproken tijdens het afscheidssymposium van de ArtEZ-docentenopleiding BK&V op 30 juni 2007
2007 over Bachelors en Masters (1) eerste artikel in een reeks van vier over de ontwikkelingen rond de discussie over de volledig bevoegde Bachelor voor de kunstvakken. Kunstzone februari/maart 2007)
2008 a short history of Dutch art education op verzoek van Al Hurwitz (USA) en uiteindelijk op wikipedia terecht gekomen, omdat de beoogde Amerikaanse publicatieplek het liet afweten. (co-auteur Ben Schasfoort)
2008 cultureel erfgoed Uitleg over de inhoud en betekenis van Cultureel erfgoed binnen de beeldende vakken. SLO-publicatie op aanvraag van NVTO en VLBV door Gerrit Dinsbach en Maarten Tamsma op een laat moment in de publicatie-procedure ontdaan van de nodige omissies.
2008 Bachelors en Masters (2) tweede artikel in een reeks van vier over de ontwikkelingen rond de discussie over de volledig bevoegde Bachelor voor de kunstvakkenKunstzone juli/augustus 2008
2009 de Masterkwestie (3) derde artikel in een reeks van vier rond de discussie over de volledig bevoegde Bachelor voor de kunstvakken.Kunstzonde januari 2009
2011 Gevaarlijke mist voor onze docentenopleidingen (vakverenigingen wederom buiten spel gezet) commentaar op het advies van de commissie Dijkgraaf ‘onderscheiden, verbinden, vernieuwen’ (HBO-raad /mei 2010)Kunstzone 2011 nr 11 (blz 40)
2011 spiegel, spiegel aan de wand (Kunstzone versie) commentaar op ontwikkelingen bij het project Cultuur in de spiegel. Kunstzone september 2011, blz 37 e.v.
2013 Cultuureducatie in het basisonderwijs (‘dertien opmerkelijkheden’) reactie op de nota van de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur en de reactie van het ministerie (24 oktober 2012). Wegens tekstomvang alleen digitaal gepubliceerd op de website van Kunstzone. (zie Kunstzone 2013 nr 1 blz 4)
2013 Met ingehouden adem tweede reactie op de ontwikkelingen binnen het project Cultuur in de spiegel (januari 2013) Kunstzone mei 2013 blz 60 e.v.
2013 leerplan beeldende kunst en vormgeving eindproduct van de VONKC-denktank (2009-2013) Door VONKC als taakstellend leerplan aan het werkveld aangeboden (maart 2013)
2013 over Bachelors en Masters (4) vierde artikel in een reeks van vier over de ontwikkelingen rond de discussie over de volledig bevoegde Bachelor voor de kunstvakken. Digitaal gepubliceerd op de website van Kunstzone (mei 2013)
2013 commentaar op ‘Citroenen proeven’ notitie voor het VONKC-bestuur n.a.v. een onderzoek over de startbekwaamheid van docenten voor het VHO uitgevoerd door Edwin van Meerkerk en Sammy Frankenhuis (Radboud universiteit Nijmegen), in opdracht van de bestuurscommissie Kunstdocentenopleidingen (Vereniging Hogenscholen)
2013 Zijlstraat 96 (scherts) artikel voor de Orde van den Prince over het epicentrum van het dialectloze   Nederlands. Digitaal gepubliceerd in PrincEnzine jaargang 8 nr 10 (december 2013)
2014 dossier BaMa-kwestie 26 maart 2013 schreef VONKC een brief aan de minister van OCW met een verzoek om interventie in een dubieus valideringsproces van de tweede generatie opleidingsprofielen voor de docentenopleidingen kunstvakken. De Vereniging Hogescholen (VH) kwam met een discutabele reactie. OCW nam daar genoegen mee en gaf 11 april 2014 aan (een jaar na dato !) weinig heil te zien in een formele afhandeling van de kwestie. Een verzoek om onderbouwing van het HV-standpunt leverde onomstotelijk het bewijs dat de uitspraken van de VH niet deugde. Ik besloot de relevante stukken van ‘mijn gelijk’ in een dossier onder te brengen en dat de actoren in het vervolgproces van de ‘Ba/Ma-kwestie’ voor te leggen.
bijlage 0 aanbiedingstekst van dit dossier
bijlage 1 epiloog als voorwoord
bijlage 2 brief van VONKC aan de minister van OCW dd 26 maart 2014
bijlage 3 reactie VH (dd 20 december 2013) op de VONKJC-brief aan de minister
bijlage 4 WOB-verzoek aan de VH dd 5 juni 2014
bijlage 5 antwoord van Fons Schneijderberg op WOB-verzoek
bijlage 6 brief 21 juni 2014 aan OCW inzake afwikkeling WOB-verzoek
bijlage 7 Bachelors en Masters (4)
bijlage 8 reactie op ‘Citroenen proeven’
bijlage 9 In juli 2002 schreef de HBO-raad een duidelijk verzoek aan de minister om de kunstvakdocenten een Master te gunnen. De start van de competentie-exercities voor een (tweedegraads) Bachelor en een (eerstegraads) Master profiel.
bijlage 10 De goedbedoelde, maar achteraf fnuikende actie van het SAC-Kuo. Er werd beseft dat ‘dans en drama’ (weinig belust op bovenbouw-theorie en daar bovendien nog geen 5%van de markt bedienende) hun eerstegraads vakkwalkificaties zouden kwijtraken als de 4 jarige Bachelor-opleiding geen eerstegraads vakbekwaamheid zou opleveren. Het konijn uit de hoed: de Bachelor zou de eerstegraads bevoegdheid voor CKV3 opleveren, de Master voor CKV2. Er kwam dus een opgewaardeerd Bachelor-pofiel (Bachelor plus) en een uitgeklede Master (Master min) Ziehier het geboortekaartje van deze constructie.
bijlage 11 De opdracht van de HBO-raad aan de profielschrijfgroep beeldend dd. 5 april 2002. De concrete consequentie van het tweesporenbeleid dat door de HBO-raad was ingezet.
bijlage 12 In januari 2004 verzocht de HBO-raad de profielschrijfgroep beeldend, conform het voorstel van bijlage 10, de werkzaamheden te veranderen.
bijlage 13 HBO-raad aan NVTO dd.26 november 2007 . Toezegging overleg
bijlage 14 KVDO aan NVTO dd. 17 januari 2008 . Toezegging overleg
bijlage 15 Hier vindt men drie brieven van het VONKC-bestuur, die toch duidelijke signalen zijn geweest dat op geen enkele wijze was voldaan aan de toezeggingen om de beroepsvereniging te betrekken in een serieuze opmaat naar een eerstegraads Master. Gespeelde verbazing, opzienbarend gebrek aan kritische zelfreflectie, getuigend van minachting voor het werkveld.
bijlage 16 Het onderzoek van Schneijderberg (zie bijlage 5), en daarmee de bevestiging mijn gelijk dat de VH-brief bol stond van de onjuistheden, was aanleiding om het ministerie te vragen om een herziening van hun standpunt inzake de nooit beantwoorde brief van 26 maart 2013, nu de fundamenten onder de argumentatie van 11 april waren weggeslagen. Pas na de verzending van het dossier kwam er een reactie van OCW, ditmaal ‘namens de minister’. 15 bijlagen waren inmiddels verzonden en het leek de volledigheid te dienen om een nummer 16 na te sturen. Hoewel de correspondentie door OCW als afgesloten werd beschouwd, kon ik niet nalaten het bericht van wat voetnoten te voorzien (zie brief 21 juli in diezelfde bijlage). Ook het antwoord daarop maakte een omtrekkende beweging. Geen spoor van zelfkritiek op de gang van zaken. Het zij zo.
2014 Kijken naar Kunst Start van wetenschappelijk onderzoek naar de Esthetische Kijk-tijd-Coëfficiënt. Openingstoespraak bij de Blaricumse atelieroute, 26 september 2014
2015 Minister Bussemaker over de eerstegraads bevoegdheid van de kunstvakken (VELON-congres maart 2015) Tijdens het gebruikelijke vragenuurtje op het jaarcongres van VELON beantwoordde minister Bussemaker vragen van kunstvakdocente Willemien Cuijpers over de uitzonderlijke Volledige Bevoegde Bachelor voor ons eerstegraads gebied. Waarom niet gewoon een Master-kwalificatie, zoals bij alle andere schoolvakken?
2015 Brief 31 maart 2015 aan minister Bussemaker inzake de Masterkwalificaties voor de VHO-kunstdocent Naar aanleiding van haar antwoorden over de kunstvak-Master tijdens het vragenuurtje op het VELON-congres leek het wenselijk de minister te wijzen op een aantal onjuistheden. Vandaar deze brief.
2015 Wonderlijke vanzelfsprekendheden Een volgende fase in het traject naar een Master voor kunstvakdocenten lijkt te zijn ingegaan. Tijd om het werkveld te wijzen op merkwaardige procedurele kronkels in de weg naar een besluit over de invoering van de eerstegraads Master. (september 2015)
2018 Requiem voor een Master Een dossier van de gang van zaken rond de laatste stuiptrekkingen van de kansen op een eerstegraads Master voor de kunstvakdocentenopleidingen. (januari 2015 – september 2018) Met 36 bijlagen.
2018 Overzicht bijlagen Requiem Overzicht bijlagen bij Requiem voor een master.
2019 Epiloog van een sjoemelvalidering Een dossier van meer dan duizend documenten, gespreid over vijftien jaar betrokkenheid bij de z.g.n. BaMa-kwestie gaf voeding aan het onomstotelijke bewijs dat de openleidingen (eindverantwoordelijke: het bestuur van de Vereniging Hogescholen) het werkveld hebben misleid en de valideringsprocedure van de bachelor kunstvakdocenten gemalverseerd.
2020 Post postscriptum: sjoemelvalidering 2 Over misleiding, malversaties en ongeldige valideringen