die 70% ….. presentatie tijdens het symposium ‘bericht aan een nieuwe generatie’ (2007)

Bij mijn afscheid als studieleider van de ArtEZ docentenopleidingen BK&V werd op 30 juni 2007 een symposium georganiseerd onder de titel ‘bericht aan een nieuwe generatie’.

Na mijn inleiding kwamen achtereenvolgens Folkert Haanstra, Leontine Broekhuizen en Janeke Wienk, Frits Wielders en Sjoerd Schwibettus aan het woord, elk met een eigen visie op de toekomst van ons vakgebied. Ik sloot af met een eigen credo dat een carrière lang mijn handelen had bepaald. Wegens tijdgebrek werd die laatste presentatie ernstig ingekort, maar later in Kunstzone gepubliceerd.

Lees verder: die 70% – Bericht aan een nieuwe generatie (2007)

“waarom…? daarom!” (2003)

 

Een terreinverkenning van het vakgebied beeldcultuur (2003)

 

Uit de inleiding:  

……In de kring van het Informeel Inhoudelijk Overleg van Eerstegraads Lerarenopleidingen Beeldend, een reguliere samenkomst van vakdidactici en studieleiders, zoemde er midden jaren negentig een gedachtewisseling rond over het ontbreken van een basisdocument waaraan de beeldende vakken hun bestaansrecht binnen het onderwijs zouden kunnen ontlenen.

Met name Nolleke de Bekker ijverde voor zo´n tekst, die, geruggensteund door deskundigen van andere disciplines, ons vak een algemeen geaccepteerde status zou moeten geven. Andere schoolvakken, met een universitaire en dus wetenschappelijke achterban, zouden op dat punt een jaloersmakende voorsprong op ons hebben.

Wat kort door de bocht: dat konden wij (beeldende vakkers) niet op ons laten zitten en een artikel van Nolleke1 is de katalysator geweest voor een dispuut in jaargang 1999 van het Maandblad dat voor het bestuur van de NVTO aanleiding werd om een bijeenkomst met vaknotabelen te organiseren. Deze vond plaats op 15 februari (Zie verslag Maandblad 2000 nr. 3, blz. 10 e.v.) Er moest ‘iets’ gedaan worden, was de algemene mening. Deze constatering kwam als agendapunt terug op de jaarvergadering in juni 2000, waarin mandaat werd gegevenvoor een opzet waarbij twee commissies aan het werk werden gezet. De ene zou een inhoudelijk document maken over de positie van de beeldende vakken in het onderwijs. De andere zou zich bezig gaan houden met de implicaties van die tekst richting politiek, overlegorganen, ondersteuningsinstituten, schoolleiders, ouders, enzovoort, maar ook intern: opleidingen, vakcollega’s.

Oorspronkelijk was de bedoeling dat de tweede club al tijdens het werk van de eerste met haar activiteiten zou beginnen. In de praktijk bleek dat minder handig te zijn.De inhoudelijke commissie, in de wandelgangen later aangeduid als didactiek commissie, startte haar werkzaamheden in oktober 2000 en legde op 23 maart 2002 de eerste versie van het document voor aan een groep vakdeskundigen.

Bij de start van de werkzaamheden luidde de opdracht aan de commissie:

“…biedt een visiestuk aan over de vormende waarde van de beeldende vakken. Het stuk geeft zicht op de specifieke eigenheden van het vakgebied in relatie tot het pedagogisch handelen: het benoemen van de kern van de specifieke (beeldende) eigenheden van ons vakgebied. Uitgangspunt dient te zijn de beeldende moederdiscipline (beeldende kunst en vormgeving), echter in het besef dat de eisen die het hedendaagse onderwijs stelt de samenhang tussen disciplines een geïntegreerd onderdeel van elk onderwijskundig handelen uitmaakt…”

…… lees verder 2003 Waarom … daarom

 

Leden van de didactiekcommissie, die in april 2003 het eindproduct aan de NVTO aanbood, waren Gerrit Dinsbach (secretaris), Folkert Haanstra, Diederik Schönau, Annelieke Stimm, Maarten Tamsma (voorzitter) en Frans Jozef Witteveen

 

Bachelors en Masters (1) (febr 2007)

Het eerste artikel in een reeks van vier waarin via Kunstzone het werkveld werd geïnformeerd over de gang van zaken rond de eerstegraads bevoegdheid van de kunstvakken.

“Steeds meer eisen in dezelfde studietijd kan niet met handhaving van de kwaliteit”. Een credo voor de eerste stappen in een lang traject dat zich tot anno nu zou gaan uitstrekken.

Het ProKuo-advies van 1999 (pleidooi voor vijfjarige docentenopleidingen) en de conversie van de eerste- en tweedegraads opleidingen komen aan de orde. De KVDO-problemen bij de installering van de profielschrijfgroep beeldend (de tweedegraads-opleidingen waren domweg vergeten), de dwarsliggende podiumkunsten, het niet valideren van de ongegradeerde Bachelor en het gebrek aan synchroniteit met de SBL-competenties illustreren het begin van de BaMa-problemen. Een sappige start van wat later een feuilleton zou worden.

Over Bachelors en Masters (1) (febr 2007)

 

Bachelors en Masters (2) (2008)

In Kunstzone 2/3 van jaargang 2007 gaf ik het werkveld een eerste overzicht van de weerbarstige gang van zaken rond de invoering van onze ongegradeerde Bachelor kunstvakdocenten. (‘over Bachelors en Masters’; tekst elders op deze webplek).

Een dik jaar later bleek een tweede versie wenselijk. Directe aanleiding was het gesprek van een NVTO-delegatie op het ministerie (29 januari 2008). De uitkomsten daarvan waren niet geruststellend. De NVTO moest zich maar tot de opleidingen en de NVAO wenden. Daar lagen de primaire verantwoordelijkheden. (Brief  Van Beijsterveldt dd. 10 maart 2008).

De NVTO schreef daarop alle opleidingen aan en de NVAO.

Dit tweede artikel gaat over de periode tot dat moment (zomer 2008)

Bachelors en Masters (2)

 

Symposium ‘Bericht aan een nieuwe generatie’ (alle teksten) (2007)

Bij mijn afscheid als studieleider van de ArtEZ docentenopleidingen BK&V werd op 30 juni 2007 een symposium georganiseerd onder de titel ‘bericht aan een nieuwe generatie’.

Na mijn inleiding kwamen achtereenvolgens Folkert Haanstra, Leontine Broekhuizen en Janeke Wienk, Frits Wielders en Sjoerd Schwibettus aan het woord, elk met een eigen visie op de toekomst van ons vakgebied.

Hier het complete symposiumverslag: symposium ‘Bericht aan de nieuwe generatie’ (2007)

 

Folkert Haanstra – Pleidooi voor stijlloosheid – Symposium juni 2007

Bij mijn afscheid als studieleider van de ArtEZ docentenopleidingen BK&V werd op 30 juni 2007 een symposium georganiseerd onder de titel ‘bericht aan een nieuwe generatie’.

Na mijn inleiding kwamen achtereenvolgens Folkert Haanstra, Leontine Broekhuizen en Janeke Wiens, Frits Wielders en Sjoerd Schwibettus aan het woord, elk met een eigen visie op de toekomst van ons vakgebied.

Hieronder de bijdrage van Folkert Haanstra

Folkert

Folkert Haanstra-Pleidooi voor stijlloosheid-symposium juni 2007

 

 

 

Frits Wielders – kwaliteit in cultuureducatie in het PostTamsma-tijdperk – symposium juni 2007

Bij mijn afscheid als studieleider van de ArtEZ docentenopleidingen BK&V werd op 30 juni 2007 een symposium georganiseerd onder de titel ‘bericht aan een nieuwe generatie’.

Na mijn inleiding kwamen achtereenvolgens Folkert Haanstra, Leontine Broekhuizen en Janeke Wiens, Frits Wielders en Sjoerd Schwibettus aan het woord, elk met een eigen visie op de toekomst van ons vakgebied.

 

Hieronder de bijdrage van Frits Wielders:

Frits

Frits Wielders- Kwaliteit in Cultuureducatie in het PostTamsma tijdperk – symposium 2007

de boekenkast van mijn vader – inleiding van het symposium ‘bericht aan een nieuwe generatie’ (2007)

Bij mijn afscheid als studieleider van de ArtEZ docentenopleidingen BK&V werd op 30 juni 2007 een symposium georganiseerd onder de titel ‘bericht aan een nieuwe generatie’.

Na mijn inleiding kwamen achtereenvolgens Folkert Haanstra, Leontine Broekhuizen en Janeke Wienk, Frits Wielders en Sjoerd Schwibettus aan het woord, elk met een eigen visie op de toekomst van ons vakgebied.

Ik sloot af met een eigen credo dat een carrière lang mijn handelen had bepaald. Wegens tijdgebrek werd die laatste presentatie ernstig ingekort, maar later in Kunstzone gepubliceerd.

Hieronder de eigen inleiding, een verkapt curriculum vitae over 35 jaren tekenen, beeldende vorming, beeldende kunst en vormgeving …… of onder welke vlag het bevorderen van beeldbekwaamheid van leerlingen ook gefunctioneerd mag hebben.

inleiding symposium ‘Bericht aan een nieuwe generatie’ (2007)

a short history of Dutch art education (2008)

Op verzoek van Al Hurwitz hebben Ben Schasfoort en ik een beknopt overzicht gemaakt van de geschiedenis van het beeldend onderwijs in Nederland. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het in een internationaal overzicht gepubliceerd zou worden, maar door strubbelingen aan Amerikaanse kant is dat er nooit van gekomen.

Ben en ik vonden het zonde om er verder niks mee te doen en de tekst is toen op Wikipedia gezet.

Hoe het daar heeft gefunctioneerd is nooit bijgehouden.

 

a short history of Dutch art education (2008)